Paavalin kirje filippiläisille

2 LUKU.

Paavali kehoittaa filippiläisiä olemaan yksimielisiä ja Kristuksen esikuvan mukaan nöyriä 1–11 sekä pelolla ahkeroimaan, että pelastuisivat 12–18, toivoo pian voivansa lähettää heidän tykönsä Timoteuksen ja itsekin tulla Filippiin 19–24, jonne nyt palauttaa kovasta taudista parantuneen Epafrodituksen 25–30.

Jos siis on jotakin kehoitusta Kristuksessa, jos jotakin rakkauden lohdutusta, jos jotakin Hengen yhteyttä, jos jotakin sydämellisyyttä ja laupeutta,
2. niin tehkää minun iloni täydelliseksi siten, että olette samaa mieltä, että teillä on sama rakkaus, että olette sopuisat ja yksimieliset Room. 12:16. 15:5. 1 Kor. 1:10. Fil. 3:16. 1 Piet. 3:8.
3. ettekä tee mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseänne Room. 12:10. Gal. 5:26. 1 Piet. 5:5.
4. ja että katsotte kukin, ette vain omaanne, vaan toistenkin parasta. 1 Kor. 10:24,33. 13:5.

5. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, Matt. 11:29. Joh. 13:15. 1 Kor. 2:16. 1 Piet. 2:21. 1 Joh. 2:6.
6. joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, Joh. 1:1. 17:5. 2 Kor. 4:4. Kol. 1:15. 2:9. Hebr. 1:3. Joh. 1:2.
7. vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen; Jes. 42:1. 49:3. 53:3-4. Matt. 20:28. Room. 1:4. 8:3. 15:3,8. 2 Kor. 8:9. Gal. 4:4. Hebr. 4:15.
8. hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Matt. 26:39. Joh. 10:17-18. Hebr. 2:9,14,17. 12:2.
9. Sentähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman, Ps. 110:1. Jes. 53:12. Joh. 17:1-2. Ap.t. 2:33. Ef. 1:20-21. Hebr. 1:4. 2:9.
10. niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat, Jes. 45:23. Joh. 5:23. Room. 14:11. Ilm. 5:8.
11. ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Ap.t. 2:36. Room. 14:9. 1 Kor. 8:6. Ilm. 5:13.

12. Siis, rakkaani, samoin kuin aina olette olleet kuuliaiset, niin ahkeroikaa, ei ainoastaan niinkuin silloin, kun minä olin teidän tykönänne, vaan paljoa enemmän nyt, kun olen poissa, pelolla ja vavistuksella, että pelastuisitte; Ps. 2:11. 1 Piet. 1:17.
13. sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Joh. 15:5. 2 Kor. 3:5. Hebr. 13:21.
14. Tehkää kaikki nurisematta ja epäröimättä, 1 Piet. 4:9.
15. että olisitte moitteettomat ja puhtaat, olisitte tahrattomat Jumalan lapset kieron ja nurjan sukukunnan keskellä, joiden joukossa te loistatte niinkuin tähdet maailmassa, Sananl. 4:18. Matt. 5:14-16. Ap.t. 2:40. Ef. 5:8.
16. tarjolla pitäessänne elämän sanaa, ollen minulle kerskaukseksi Kristuksen päivänä siitä, etten ole turhaan juossut enkä turhaan vaivaa nähnyt. Gal. 2:2. 1 Tess. 2:19-20.
17. Vaan jos minut uhrataankin tehdessäni teidän uskonne uhri- ja palvelustoimitusta, niin minä kuitenkin iloitsen, ja iloitsen kaikkien teidän kanssanne; Room. 15:16. 2 Kor. 7:4. 1 Tess. 2:8. 2 Tim. 4:6.
18. samoin iloitkaa tekin, ja iloitkaa minun kanssani! Fil. 3:1.

19. Toivon Herrassa Jeesuksessa pian voivani lähettää Timoteuksen teidän tykönne, että minäkin tulisin rohkaistuksi, saatuani tietää, kuinka teidän on. Ap.t. 16:1.
20. Sillä minulla ei ole ketään samanmielistä, joka vilpittömästi huolehtisi teidän tilastanne; 1 Kor. 16:10.
21. sillä kaikki he etsivät omaansa eivätkä sitä, mikä Kristuksen Jeesuksen on. 1 Kor. 10:24. 13:5. 2 Tim. 4:10-11,16.
22. Mutta hänen koetellun mielensä te tunnette, että hän, niinkuin poika isäänsä, on minua palvellut evankeliumin työssä.
23. Hänet minä siis toivon voivani lähettää heti, kun olen saanut nähdä, miten minun käy.
24. Ja minä luotan Herrassa siihen, että itsekin pian olen tuleva. Fil. 1:25.

25. Katson kuitenkin välttämättömäksi palauttaa luoksenne veljeni, työkumppanini ja taistelutoverini Epafrodituksen, teidän lähettinne ja auttajan minun tarpeissani. Fil. 4:18.
26. Sillä hän ikävöi teitä kaikkia ja on kovin levoton siitä, että olitte kuulleet hänen sairastavan.
27. Ja hän olikin sairaana, kuoleman kielissä; mutta Jumala armahti häntä, eikä ainoastaan häntä, vaan myös minua, etten saisi murhetta murheen päälle.
28. Lähetän hänet sentähden kiiruimmiten, että te hänet nähdessänne taas iloitsisitte ja minäkin olisin murheettomampi.
29. Ottakaa siis hänet vastaan Herrassa kaikella ilolla, ja pitäkää semmoisia kunniassa; Room. 16:2. 1 Kor. 16:16-18. 1 Tess. 5:12.
30. sillä Kristuksen työn tähden hän joutui aivan kuoleman partaalle, kun pani henkensä alttiiksi tehdäkseen minulle sen palveluksen, mitä te ette voineet tehdä.