Evankeliumi Johanneksen mukaan

1 LUKU.

Jumalan tykönä oleva Sana tulee ihmiseksi ja on täynnä armoa ja totuutta 1–18. Johannes Kastaja todistaa Kristuksesta 19–34. Jeesuksen opetuslapsiksi tulevat Johannes, Andreas ja Pietari 35–42, Filippus ja Natanael 43–51.

Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala. 1 Moos. 1:1,3. Sananl. 8:24-26. Miika 5:1. Joh. 10:30. 17:5. 1 Joh. 1:1-2. Ilm. 19:13.
2. Hän oli alussa Jumalan tykönä.
3. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Ps. 33:6. Ef. 3:9. Kol. 1:16. Hebr. 1:2,10.
4. Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus. Ps. 36:10. Joh. 5:26. 11:25. 1 Joh. 5:11.
5. Ja valkeus loistaa pimeydessä, ja pimeys ei sitä käsittänyt. Jes. 60:2. Joh. 3:19. 8:12. 9:5. 12:35,46.

6. Oli mies, Jumalan lähettämä; hänen nimensä oli Johannes. Mal. 4:5. Matt. 3:1. 11:14. Mark. 1:2. Luuk. 1:13. 3:2. Ap.t. 13:24.
7. Hän tuli todistamaan, todistaaksensa valkeudesta, että kaikki uskoisivat hänen kauttansa.
8. Ei hän ollut se valkeus, mutta hän tuli valkeudesta todistamaan.

9. Totinen valkeus, joka valistaa jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan. Joh. 3:19. 9:5. 12:46. 1 Joh. 2:8.
10. Maailmassa hän oli, ja maailma on hänen kauttaan saanut syntynsä, ja maailma ei häntä tuntenut.
11. Hän tuli omiensa tykö, ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan.
12. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä, Room. 8:15-16. Gal. 3:26. 2 Piet. 1:4. 1 Joh. 3:1.
13. jotka eivät ole syntyneet verestä eikä lihan tahdosta eikä miehen tahdosta, vaan Jumalasta. Joh. 3:5. 1 Piet. 1:23. 1 Joh. 5:4. Jaak. 1:18.

14. Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Jes. 40:10-11. Sak. 2:11. Matt. 1:16,18. 17:2. Luuk. 1:31-32. Kol. 1:19. 2:3,9. 1 Tim. 3:16. 2 Piet. 1:16-17.
15. Johannes todisti hänestä ja huusi sanoen: "Tämä on se, josta minä sanoin: se, joka minun jälkeeni tulee, on ollut minun edelläni, sillä hän on ollut ennen kuin minä." Matt. 3:11. Mark. 1:7.
16. Ja hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet, ja armoa armon päälle.
17. Sillä laki on annettu Mooseksen kautta; armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta. 2 Moos. 20:1-17. 5 Moos. 5:6-21. Room. 10:4.
18. Ei kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt; ainokainen Poika, joka on Isän helmassa, on hänet ilmoittanut. 2 Moos. 33:20. Matt. 11:27. Luuk. 10:22. Joh. 6:46. 1 Tim. 6:16. 1 Joh. 4:12.

19. Ja tämä on Johanneksen todistus, kun juutalaiset lähettivät hänen luoksensa Jerusalemista pappeja ja leeviläisiä kysymään häneltä: "Kuka sinä olet?" Joh. 5:33.
20. Ja hän tunnusti eikä kieltänyt; ja hän tunnusti: "Minä en ole Kristus". Joh. 3:28. Ap.t. 13:25.
21. Ja he kysyivät häneltä: "Mikä sitten? Oletko sinä Elias?" Hän sanoi: "En ole". "Se profeettako olet?" Hän vastasi: "En". 5 Moos. 18:15. Mal. 4:5.
22. Niin he sanoivat hänelle: "Kuka olet, että voisimme antaa vastauksen niille, jotka meidät lähettivät? Mitä sanot itsestäsi?"
23. Hän sanoi: "Minä olen huutavan ääni erämaassa: 'Tehkää tie tasaiseksi Herralle', niinkuin profeetta Esaias on sanonut." Jes. 40:3. Matt. 3:3. Mark. 1:3. Luuk. 3:4.
24. Ja lähetetyt olivat fariseuksia;
25. ja he kysyivät häneltä ja sanoivat hänelle: "Miksi sitten kastat, jos et ole Kristus etkä Elias etkä se profeetta?"
26. Johannes vastasi heille sanoen: "Minä kastan vedellä; mutta teidän keskellänne seisoo hän, jota te ette tunne. Matt. 3:11. Mark. 1:8. Luuk. 3:16. Ap.t. 1:5.
27. Hän on se, joka tulee minun jälkeeni ja jonka kengänpaulaa minä en ole arvollinen päästämään."
28. Tämä tapahtui Betaniassa, Jordanin tuolla puolella, jossa Johannes oli kastamassa.

29. Seuraavana päivänä hän näki Jeesuksen tulevan tykönsä ja sanoi: "Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin! Jes. 53:7. 1 Kor. 5:7. 1 Piet. 1:19. 1 Joh. 3:5.
30. Tämä on se, josta minä sanoin: 'Minun jälkeeni tulee mies, joka on ollut minun edelläni, sillä hän on ollut ennen kuin minä'.
31. Ja minä en tuntenut häntä; mutta sitä varten, että hän tulisi julki Israelille, minä olen tullut vedellä kastamaan."
32. Ja Johannes todisti sanoen: "Minä näin Hengen laskeutuvan taivaasta alas niinkuin kyyhkysen, ja se jäi hänen päällensä. Jes. 11:2. Matt. 3:16. Mark. 1:10. Luuk. 3:22. Ap.t. 10:38.
33. Ja minä en tuntenut häntä; mutta hän, joka lähetti minut vedellä kastamaan, sanoi minulle: 'Se, jonka päälle sinä näet Hengen laskeutuvan ja jäävän, hän on se, joka kastaa Pyhällä Hengellä'. Matt. 3:11. Luuk. 3:16.
34. Ja minä olen sen nähnyt ja olen todistanut, että tämä on Jumalan Poika."

35. Seuraavana päivänä Johannes taas seisoi siellä ja kaksi hänen opetuslapsistansa.
36. Ja kiinnittäen katseensa Jeesukseen, joka siellä käveli, hän sanoi: "Katso, Jumalan Karitsa!"
37. Ja ne kaksi opetuslasta kuulivat hänen näin puhuvan ja seurasivat Jeesusta.
38. Niin Jeesus kääntyi ja nähdessään heidän seuraavan sanoi heille: "Mitä te etsitte?" He vastasivat hänelle: "Rabbi" — se on käännettynä: opettaja — "missä sinä majailet?"
39. Hän sanoi heille: "Tulkaa ja katsokaa". Niin he menivät ja näkivät, missä hän majaili, ja viipyivät hänen tykönään sen päivän. Silloin oli noin kymmenes hetki.
40. Andreas, Simon Pietarin veli, oli toinen niistä kahdesta, jotka olivat kuulleet, mitä Johannes sanoi, ja seuranneet Jeesusta. Matt. 4:18.
41. Hän tapasi ensin veljensä Simonin ja sanoi hänelle: "Me olemme löytäneet Messiaan", se on käännettynä: Kristus[1].
[1] Kristus merkitsee voideltu.
42. Ja hän vei hänet Jeesuksen tykö. Jeesus kiinnitti katseensa häneen ja sanoi: "Sinä olet Simon, Johanneksen poika; sinun nimesi on oleva Keefas", joka käännettynä on Pietari[2].
[2] Araminkielinen sana keefa ja kreikkalainen sana petra merkitsevät kallio. Vrt. Matt. 16:18. Matt. 16:18.

43. Seuraavana päivänä Jeesus tahtoi lähteä Galileaan; ja hän tapasi Filippuksen ja sanoi hänelle: "Seuraa minua".
44. Ja Filippus oli Beetsaidasta, Andreaan ja Pietarin kaupungista.
45. Filippus tapasi Natanaelin ja sanoi hänelle: "Me olemme löytäneet sen, josta Mooses laissa ja profeetat ovat kirjoittaneet, Jeesuksen, Joosefin pojan, Nasaretista". 1 Moos. 3:15. 22:18. 49:10. 5 Moos. 18:18. 2 Sam. 7:12-13,16. Jes. 7:14. 9:5-6. 53:2. Jer. 23:5. Hes. 34:23. Miika 5:1. Sak. 6:12. Matt. 2:23.
46. Natanael sanoi hänelle: "Voiko Nasaretista tulla mitään hyvää?" Filippus sanoi hänelle: "Tule ja katso".
47. Jeesus näki Natanaelin tulevan tykönsä ja sanoi hänestä: "Katso, oikea israelilainen, jossa ei vilppiä ole!" Ps. 32:2.
48. Natanael sanoi hänelle: "Mistä minut tunnet?" Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Ennenkuin Filippus sinua kutsui, kun olit viikunapuun alla, näin minä sinut".
49. Natanael vastasi ja sanoi hänelle: "Rabbi, sinä olet Jumalan Poika, sinä olet Israelin kuningas". Matt. 16:16. Joh. 6:69.
50. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Sentähden, että minä sanoin sinulle: 'minä näin sinut viikunapuun alla', sinä uskot. Sinä saat nähdä suurempia, kuin nämä ovat."
51. Ja hän sanoi hänelle: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: te saatte nähdä taivaan avoinna ja Jumalan enkelien nousevan ylös ja laskeutuvan alas Ihmisen Pojan päälle." 1 Moos. 28:12. Matt. 4:11. Mark. 1:13. Luuk. 22:43.