Evankeliumi Markuksen mukaan

3 LUKU.

Jeesus parantaa miehen, jonka käsi oli kuivettunut 1–6, ja tekee monta muuta sairasta terveeksi 7–12, asettaa kaksitoista apostolia 13–19, kumoaa syytöksen, että hän Beelsebulin avulla ajaa ulos riivaajia 20–27, varoittaa pilkkaamasta Pyhää Henkeä 28–30 ja sanoo Jumalan tahdon tekijää veljekseen, sisarekseen ja äidikseen 31–35.
(V. 1–6 vert. Matt. 12:9-14. Luuk. 6:6-11.)

Ja hän meni taas synagoogaan, ja siellä oli mies, jonka käsi oli kuivettunut.
2. Ja voidakseen nostaa syytteen häntä vastaan he pitivät häntä silmällä, parantaisiko hän miehen sapattina.
3. Niin hän sanoi miehelle, jonka käsi oli kuivettunut: "Nouse ja astu esille".
4. Ja hän sanoi heille: "Kumpiko on luvallista sapattina: hyvääkö tehdä vai pahaa, pelastaako henki vai tappaa se?" Mutta he olivat vaiti. Luuk. 14:3.
5. Silloin hän katsahtaen ympärilleen loi vihassa silmänsä heihin, murheellisena heidän sydämensä paatumuksesta, ja sanoi sille miehelle: "Ojenna kätesi". Ja hän ojensi, ja hänen kätensä tuli jälleen terveeksi.
6. Ja fariseukset lähtivät ulos ja pitivät kohta herodilaisten kanssa neuvoa häntä vastaan, surmataksensa hänet. Matt. 22:16. Joh. 5:16.

(V. 7–12 vert. Luuk. 6:17-19.)

7. Mutta Jeesus vetäytyi opetuslapsineen järven rannalle, ja häntä seurasi suuri joukko kansaa Galileasta. Ja Juudeasta Matt. 12:15.
8. ja Jerusalemista ja Idumeasta ja Jordanin tuolta puolen ja Tyyron ja Siidonin ympäristöltä tuli paljon kansaa hänen tykönsä, kun he kuulivat, kuinka suuria tekoja hän teki. Matt. 4:25.
9. Ja hän sanoi opetuslapsillensa, että hänelle oli pidettävä venhe varalla väentungoksen tähden, etteivät he ahdistaisi häntä;
10. sillä hän paransi monta, jonka tähden kaikki, joilla oli vaivoja, tunkeutuivat hänen päälleen koskettaaksensa häntä.
11. Ja kun saastaiset henget näkivät hänet, lankesivat he maahan hänen eteensä ja huusivat sanoen: "Sinä olet Jumalan Poika". Luuk. 4:41.
12. Ja hän varoitti ankarasti heitä saattamasta häntä julki. Matt. 12:16.

(V. 13–19 vert. Luuk. 6:12-16.)

13. Ja hän nousi vuorelle ja kutsui tykönsä ne, jotka hän itse tahtoi, ja he menivät hänen tykönsä. Mark. 6:7.
14. Niin hän asetti kaksitoista olemaan kanssansa ja lähettääksensä heidät saarnaamaan, Matt. 10:1-4.
15. ja heillä oli oleva valta ajaa ulos riivaajia. Luuk. 9:1.
16. Ja nämä kaksitoista hän asetti: Pietarin — tämän nimen hän antoi Simonille — Joh. 1:43. Ap.t. 1:13.
17. ja Jaakobin, Sebedeuksen pojan, ja Johanneksen, Jaakobin veljen, joille hän antoi nimen Boanerges, se on: ukkosenjylinän pojat, Luuk. 9:54.
18. ja Andreaan ja Filippuksen ja Bartolomeuksen ja Matteuksen ja Tuomaan ja Jaakobin, Alfeuksen pojan, ja Taddeuksen ja Simon Kananeuksen
19. ja Juudas Iskariotin, saman, joka hänet kavalsi. Matt. 26:14,49.

20. Ja hän tuli kotiin. Ja taas kokoontui kansaa, niin etteivät he päässeet syömäänkään. Mark. 6:31.
21. Kun hänen omaisensa sen kuulivat, menivät he ottamaan häntä huostaansa; sillä he sanoivat: "Hän on poissa suunniltaan". Joh. 10:20.

(V. 22–30 vert. Matt. 12:24-32. Luuk. 11:15-22.)

22. Ja kirjanoppineet, jotka olivat tulleet Jerusalemista, sanoivat: "Hänessä on Beelsebul", ja: "Riivaajien päämiehen voimalla hän ajaa ulos riivaajia". Matt. 9:34.
23. Niin hän kutsui heidät luoksensa ja sanoi heille vertauksilla: "Kuinka saatana voi ajaa ulos saatanan?
24. Ja jos jokin valtakunta riitautuu itsensä kanssa, ei se valtakunta voi pysyä pystyssä.
25. Ja jos jokin talo riitautuu itsensä kanssa, ei se talo voi pysyä pystyssä.
26. Ja jos saatana nousee itseänsä vastaan ja riitautuu itsensä kanssa, ei hän voi pysyä, vaan hänen loppunsa on tullut.
27. Eihän kukaan voi tunkeutua väkevän taloon ja ryöstää hänen tavaraansa, ellei hän ensin sido sitä väkevää; vasta sitten hän ryöstää tyhjäksi hänen talonsa. Jes. 49:24-25. Kol. 2:15.

28. Totisesti minä sanon teille: kaikki synnit annetaan ihmisten lapsille anteeksi, pilkkaamisetkin, kuinka paljon pilkannevatkin; Luuk. 12:10.
29. mutta joka pilkkaa Pyhää Henkeä, se ei saa ikinä anteeksi, vaan on vikapää iankaikkiseen syntiin." Hebr. 6:4-7. 10:26. 1 Joh. 5:16.
30. Sillä he sanoivat: "Hänessä on saastainen henki".

(V. 31–35 vert. Matt. 12:46-50. Luuk. 8:19-21.)

31. Ja hänen äitinsä ja veljensä tulivat, seisahtuivat ulkopuolelle ja lähettivät hänen luoksensa kutsumaan häntä.
32. Ja kansanjoukko istui hänen ympärillään, ja he sanoivat hänelle: "Katso, sinun äitisi ja veljesi tuolla ulkona kysyvät sinua".
33. Hän vastasi heille ja sanoi: "Kuka on minun äitini, ja ketkä ovat minun veljeni?"
34. Ja katsellen ympärilleen niihin, jotka istuivat hänen ympärillään, hän sanoi: "Katso, minun äitini ja veljeni!
35. Sillä joka tekee Jumalan tahdon, se on minun veljeni ja sisareni ja äitini." Joh. 15:14. Hebr. 2:11.