Evankeliumi Markuksen mukaan

8 LUKU.

Jeesus ravitsee neljätuhatta miestä 1–9, kieltäytyy antamasta merkkiä taivaasta 10–13, varoittaa opetuslapsiaan fariseusten ja Herodeksen hapatuksesta 14–21, parantaa sokean miehen Beetsaidassa 22–26. Pietari tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi 27–30. Jeesus ilmoittaa edeltäpäin kärsimisensä 31–33 ja puhuu seuraajiensa itsensäkieltämisestä ja tulemuksestaan 34–9:1.
(V. 1–10 vert. Matt. 15:32-39.)

Niinä päivinä, kun paljon kansaa taas oli koolla eikä heillä ollut mitään syötävää, kutsui hän opetuslapsensa tykönsä ja sanoi heille:
2. "Minun käy sääliksi kansaa, sillä he ovat jo kolme päivää olleet minun tykönäni, eikä heillä ole mitään syötävää. Mark. 6:34.
3. Ja jos minä lasken heidät menemään syömättä kotiinsa, niin he nääntyvät matkalla; sillä muutamat heistä ovat tulleet kaukaa."
4. Niin hänen opetuslapsensa vastasivat hänelle: "Mistä täällä erämaassa kukaan voi saada leipää näiden ravitsemiseksi?" Ps. 78:19.
5. Hän kysyi heiltä: "Montako leipää teillä on?" He sanoivat: "Seitsemän".
6. Silloin hän käski kansan asettua maahan. Ja hän otti ne seitsemän leipää, kiitti, mursi ja antoi opetuslapsillensa, että he panisivat ne kansan eteen. Ja he panivat. Matt. 14:19. Mark. 6:41. Joh. 6:10.
7. Heillä oli myös joitakuita kalasia; ja siunattuaan ne hän käski panna nekin kansan eteen.
8. Niin he söivät ja tulivat ravituiksi. Sitten he keräsivät jääneet palaset, seitsemän vasullista. 2 Kun. 4:42-44.
9. Ja heitä oli noin neljätuhatta. Ja hän laski heidät luotansa.

10. Ja kohta hän astui opetuslapsineen venheeseen ja meni Dalmanutan seuduille.

(V. 11–21 vert. Matt. 16:1-12.)

11. Ja fariseukset lähtivät sinne ja rupesivat väittelemään hänen kanssaan ja vaativat häneltä merkkiä taivaasta, kiusaten häntä. Matt. 12:38-39. Luuk. 11:16. Joh. 6:30.
12. Niin hän huokasi hengessään ja sanoi: "Miksi tämä sukupolvi vaatii merkkiä? Totisesti minä sanon teille: tälle sukupolvelle ei anneta merkkiä." Luuk. 11:29.
13. Ja hän jätti heidät ja astui taas venheeseen ja lähti pois toiselle rannalle.

14. Ja he olivat unhottaneet ottaa mukaansa leipää, eikä heillä ollut muassaan venheessä enempää kuin yksi leipä.
15. Ja hän käski heitä sanoen: "Varokaa ja kavahtakaa fariseusten hapatusta ja Herodeksen hapatusta". Luuk. 12:1.
16. Niin he puhuivat keskenään siitä, ettei heillä ollut leipää.
17. Kun Jeesus huomasi sen, sanoi hän heille: "Mitä puhutte siitä, ettei teillä ole leipää? Ettekö vielä käsitä ettekä ymmärrä? Onko teidän sydämenne paatunut? Mark. 6:52.
18. Silmät teillä on, ettekö näe? Ja korvat teillä on, ettekö kuule? Ja ettekö muista: Jer. 5:21. Hes. 12:2.
19. kun minä mursin ne viisi leipää viidelletuhannelle, kuinka monta vakan täyttä palasia te keräsitte?" He sanoivat hänelle: "Kaksitoista". Matt. 14:20-21. Mark. 6:41-44. Luuk. 9:13-17. Joh. 6:13.
20. "Ja kun minä mursin ne seitsemän leipää neljälletuhannelle, kuinka monta vasun täyttä palasia te keräsitte?" He sanoivat: "Seitsemän". Matt. 15:34,37.
21. Niin hän sanoi heille: "Ettekö vieläkään ymmärrä?"

22. Ja he tulivat Beetsaidaan. Ja hänen tykönsä tuotiin sokea, ja he pyysivät, että hän koskisi häneen.
23. Niin hän tarttui sokean käteen, talutti hänet kylän ulkopuolelle, sylki hänen silmiinsä ja pani kätensä hänen päälleen ja kysyi häneltä: "Näetkö mitään?" Mark. 7:32-33.
24. Tämä katsahti ylös ja sanoi: "Näen ihmiset, sillä minä erotan käveleviä, ne ovat puiden näköisiä".
25. Sitten hän taas pani kätensä hänen silmilleen; ja nyt mies näki tarkkaan ja oli parantunut ja näki kaikki aivan selvästi.
26. Ja hän lähetti hänet hänen kotiinsa sanoen: "Älä edes poikkea kylään".

(V. 27–30 vert. Matt. 16:13-20. Luuk. 9:18-21.)

27. Ja Jeesus lähti opetuslapsinensa Filippuksen Kesarean kyliin. Ja tiellä hän kysyi opetuslapsiltaan ja sanoi heille: "Kenen ihmiset sanovat minun olevan?"
28. He vastasivat hänelle sanoen: "Johannes Kastajan, ja toiset Eliaan, toiset taas jonkun profeetoista". Matt. 14:2. Mark. 6:15.
29. Niin hän kysyi heiltä: "Kenenkä te sanotte minun olevan?" Pietari vastasi ja sanoi hänelle: "Sinä olet Kristus". Matt. 26:63-64. Mark. 14:61-62. Luuk. 9:20. Joh. 6:69. 11:27.
30. Ja hän varoitti vakavasti heitä puhumasta kenellekään hänestä. Mark. 9:9.

31. Ja hän alkoi opettaa heille, että Ihmisen Pojan piti kärsimän paljon ja joutuman vanhinten ja ylipappien ja kirjanoppineiden hyljittäväksi ja tuleman tapetuksi, ja kolmen päivän perästä nouseman ylös. Matt. 17:22-23. Mark. 9:31. 10:33. Luuk. 18:31-33.
32. Ja tämän hän puhui peittelemättä. Silloin Pietari otti hänet erilleen ja rupesi häntä nuhtelemaan.
33. Mutta hän kääntyi, katsoi opetuslapsiinsa ja nuhteli Pietaria sanoen: "Mene pois minun edestäni, saatana, sillä sinä et ajattele sitä, mikä on Jumalan, vaan sitä, mikä on ihmisten".

34. Ja hän kutsui tykönsä kansan ynnä opetuslapsensa ja sanoi heille: "Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Matt. 10:38-39. Luuk. 14:27.
35. Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun ja evankeliumin tähden, hän pelastaa sen. Luuk. 17:33. Joh. 12:25.
36. Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi vahingon sielullensa?
37. Sillä mitä voi ihminen antaa sielunsa lunnaiksi? Ps. 49:9.
38. Sillä joka häpeää minua ja minun sanojani tässä avionrikkojassa ja syntisessä sukupolvessa, sitä myös Ihmisen Poika on häpeävä, kun hän tulee Isänsä kirkkaudessa pyhien enkelien kanssa." Matt. 10:33. 25:31. 26:64. Luuk. 12:9. Room. 1:16. 2 Tim. 2:12.