Evankeliumi Matteuksen mukaan

16 LUKU.

Jeesus nuhtelee fariseuksia, jotka pyytävät häneltä merkkiä taivaasta 1–4, ja varoittaa opetuslapsiaan fariseusten hapatuksesta 5–12. Pietari tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, Jumalan Pojaksi 13–20. Jeesus ilmoittaa tulevan kärsimyksensä 21–23 ja puhuu seuraajiensa itsensäkieltämisestä ja tulemuksestaan 24–28.
(V. 1–12 vert. Mark. 8:11-12.)

Ja fariseukset ja saddukeukset tulivat hänen luoksensa ja kiusasivat häntä pyytäen häntä näyttämään heille merkin taivaasta. Matt. 12:38. Luuk. 11:16.
2. Mutta hän vastasi ja sanoi heille: "Kun ilta tulee, sanotte te: 'Tulee selkeä ilma, sillä taivas ruskottaa', Luuk. 12:54-56.
3. ja aamulla: 'Tänään tulee rajuilma, sillä taivas ruskottaa ja on synkkä'. Taivaan muodon te osaatte arvioida, mutta aikain merkkejä ette osaa. Matt. 11:4-5.
4. Tämä paha ja avionrikkoja sukupolvi tavoittelee merkkiä, mutta sille ei anneta muuta merkkiä kuin Joonaan merkki." Ja hän jätti heidät ja meni pois. Joona 2:1. Matt. 12:39-40. Luuk. 11:29-30. Joh. 2:19.

5. Kun opetuslapset saapuivat toiselle rannalle, olivat he unhottaneet ottaa leipää mukaansa.
6. Ja Jeesus sanoi heille: "Varokaa ja kavahtakaa fariseusten ja saddukeusten hapatusta". Luuk. 12:1. 1 Kor. 5:6-7.
7. Niin he puhuivat keskenään sanoen: "Emme ottaneet leipää mukaamme".
8. Mutta kun Jeesus sen huomasi, sanoi hän: "Te vähäuskoiset, mitä puhutte keskenänne siitä, ettei teillä ole leipää mukananne?
9. Ettekö vielä käsitä? Ja ettekö muista niitä viittä leipää viidelletuhannelle ja kuinka monta vakallista otitte talteen, Matt. 14:17,20-21. Mark. 6:41,43-44. Luuk. 9:13-14. Joh. 6:9-13.
10. ettekä niitä seitsemää leipää neljälletuhannelle ja kuinka monta vasullista otitte talteen? Matt. 15:34-38. Mark. 8:5-9.
11. Kuinka te ette käsitä, etten minä puhunut teille leivästä? Vaan kavahtakaa fariseusten ja saddukeusten hapatusta."
12. Silloin he ymmärsivät, ettei hän käskenyt kavahtamaan leivän hapatusta, vaan fariseusten ja saddukeusten oppia. Matt. 5:20. 23:3.

(V. 13–20 vert. Mark. 8:27-30. Luuk. 9:18-21.)

13. Kun Jeesus tuli Filippuksen Kesarean tienoille, kysyi hän opetuslapsiltaan sanoen: "Kenen ihmiset sanovat Ihmisen Pojan olevan?"
14. Niin he sanoivat: "Muutamat Johannes Kastajan, toiset Eliaan, toiset taas Jeremiaan tahi jonkun muun profeetoista". Matt. 14:2. 17:10.
15. Hän sanoi heille: "Kenenkä te sanotte minun olevan?"
16. Simon Pietari vastasi ja sanoi: "Sinä olet Kristus, elävän Jumalan Poika". Matt. 14:33. Joh. 6:69. 11:27. Ap.t. 8:37. 9:20. 1 Joh. 4:15. 5:5.
17. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Autuas olet sinä, Simon, Joonaan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun Isäni, joka on taivaissa. 1 Kor. 2:10. Gal. 1:16.
18. Ja minä sanon sinulle: sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle[1] minä rakennan seurakuntani, ja tuonelan portit eivät sitä voita.
[1] Kallio on kreikaksi petra. Joh. 1:42. Ef. 2:20.
19. Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet, ja minkä sinä sidot maan päällä, se on oleva sidottu taivaissa, ja minkä sinä päästät maan päällä, se on oleva päästetty taivaissa." Jes. 22:22. Matt. 18:18. Joh. 20:23.
20. Silloin hän varoitti vakavasti opetuslapsiaan kenellekään sanomasta, että hän on Kristus. Matt. 17:9.

(V. 21–28 vert. Mark. 8:31-9:1. Luuk. 9:22-27.)

21. Siitä lähtien Jeesus alkoi ilmoittaa opetuslapsilleen, että hänen piti menemän Jerusalemiin ja kärsimän paljon vanhimmilta ja ylipapeilta ja kirjanoppineilta ja tuleman tapetuksi ja kolmantena päivänä nouseman ylös. Matt. 17:12,22. 20:17-19.
22. Silloin Pietari otti hänet erilleen ja rupesi nuhtelemaan häntä sanoen: "Jumala varjelkoon, Herra, älköön se sinulle tapahtuko".
23. Mutta hän kääntyi ja sanoi Pietarille: "Mene pois minun edestäni, saatana; sinä olet minulle pahennukseksi, sillä sinä et ajattele sitä, mikä on Jumalan, vaan sitä, mikä on ihmisten".

24. Silloin Jeesus sanoi opetuslapsillensa: "Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Matt. 10:38-39. Luuk. 14:27.
25. Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen. Luuk. 17:33. Joh. 12:25. Ilm. 12:11.
26. Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi sielullensa vahingon? Taikka mitä voi ihminen antaa sielunsa lunnaiksi? Ps. 49:8-9. Luuk. 12:18-20.
27. Sillä Ihmisen Poika on tuleva Isänsä kirkkaudessa enkeliensä kanssa, ja silloin hän maksaa kullekin hänen tekojensa mukaan. Job 34:11. Ps. 62:13. Sananl. 24:12. Sak. 14:5. Matt. 25:31. 26:64. Room. 2:6. 2 Kor. 5:10. Juud. v.14-15. Ilm. 2:23.
28. Totisesti minä sanon teille: tässä seisovien joukossa on muutamia, jotka eivät maista kuolemaa, ennenkuin näkevät Ihmisen Pojan tulevan kuninkuudessaan." Matt. 10:23.